# عنوان موضوع نویسنده / مترجم دریافت فایل ادامه
1 Linux Kernel Development فناوری اطلاعات Robert Love/ ...
2 رادیو و ماکسNEC 6000 مخابرات فرهاد اطهری نژاد/ ...
3 آشنایی با قطعات الکترونیک الکترونیک مهدی اصل توحیدی/ ...
4 تعمیر منابع تغذیه سوئیچینگ انتقال و انتشار مسعود علیخانی/ ...
5 پخش همگانی ماهواره ای مخابرات و تلویزیون ماهواره اي همکاران اداره کل ارتباطات ماهوارهاي/ ...