# عنوان نام مدرس/ارائه دهنده زمان پخش زنده مشاهده
1 سمینار:جايگزيني گازهاي دوستدار محيط زيست به جاي گاز مبرد R22 در سيستم برودت ابوالفضل مازندرانی 1398/06/26 - 10:00:00
2 فرادید:تجربیاتی از گذر آنالوگ به دیجیتال جعفر منوچهریان 1398/06/27 - 10:30:00