مدیر امور آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه

آقای محمد حسن بحرینی

مسئول دفتر و اطلاعات و آمار آموزش

خانم فاطمه هوشمند حسینی

2216-3991

مسئول گروه آموزشی سنتی

آقای یوسف مبینی

کارشناسان برنامه ریزی و طراحی آموزشی

آقای سعید نورالهی

خانم سیّده زهرا هاشمی

خانم شراره زمان

3996 و 3994 و 3992-2216

مسئول سایت و گرافیست

خانم ستاره حسین پور مطلق

2216-3993

مسئولین آموزش مجازی و الکترونیکی

خانم زهرا کریمیان

خانم مهرنوش یوسف زاده

2216-3993