ضرورت مدیریت دانش

اولین بانوی ارائه دهنده فرادید از ضرورت مدیریت دانش در توسعه و فناوری چنین گفت...

1398/06/13

تلاش هدفمند در ارائه فرادید

انگیزه فردی عامل موثر در تلاش هدفمند است

1398/05/19

اطلاعیه برگزاری دوره های مجازی

برگزاری دوره های مجازی "MCSA" و " +Security "

1398/05/19

فرادید و کسب و کار در عصر دیجیتال

این شما هستید که تصمیم می گیرید جلوی فناوری بایستید و فناوری شما را با خود ببرد یا از فناوری استفاده کرده، آن را یادبگیرید و بر آن مسلط شوید و هدایتش کنید تا برای شما موثر باشد.

1398/05/05

برگزاری دوره های مجازی

برگزاری دوره های مجازی "اصول و مبانی صدای آنالوگ -دیجیتال" و " اکسل"

1398/05/02